مدیر دانشجویی و فرهنگی

نام : سمانه

نام خانوادگی : حسین پوریان

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای معماری

پست الکترونیک : hoseinporian@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۹