نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
فاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
زهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
مرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
سید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
سحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش114
حامدنحویکارشناس عمرانآموزش119
مهدیمسلمیمدیر اداری - مالیاداری - مالی132
حسننژاد مقدممسئول حراستحراست110
سید زهرامومنیکارشناس حراستحراست110
طاهرهطاهره گلیجخدماتخدمات129
مهدیمهدی شعبانیخدماتخدمات129
فرهادرضاییکارشناس دانشجوییدانشجویی124
محسنایمنیرییس دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی135
محبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیدبیرخانه127
نداحسینیکارشناس اداری -مالیدبیرخانه126
خدیجهقاضیانیروابط عمومیروابط عمومی131
خدیجهقاضیانیکارشناس سایتروابط عمومی131
رضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
امینخلعتبریکارشناس مسئول سایتسایت106
سجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116