نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
سجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
رقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130
مرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
فاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
مهدیمسلمیمدیر اداری - مالیاداری - مالی132
حسننژاد مقدممسئول حراستحراست110
الههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
سید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
صالحصالح اسدیمعاون عمرانیمجموعه ریاست133
مهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103