نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
سید اسماعیلنجفیریاستمجموعه ریاست102
مهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103
هادیهادی انزاییکارشناس مالیمالی105
زهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
امینخلعتبریکارشناس مسئول سایتسایت106
سید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
آزادهشاهمنصوریکارشناس پژوهشمعاونت پژوهش108
هادیفقیه ملکیکارشناس فنی حرفه ایمعاونت پژوهش108
حسننژاد مقدممسئول حراستحراست110
سید زهرامومنیکارشناس حراستحراست110
زهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
سحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش114
سید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
سجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
الههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
حامدنحویکارشناس عمرانآموزش119
مرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
فاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
فرهادرضاییکارشناس دانشجوییدانشجویی124
نداحسینیکارشناس اداری -مالیدبیرخانه126