نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
نامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
رضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه(تنظیم نشده)
محمدجمشیدیمدیر گروه گرافیکمدیران گروه(تنظیم نشده)
حسینمعصومیمدیر گروه عمرانمدیران گروه(تنظیم نشده)
بهزادچنگیزیمدیر گروه معماریمدیران گروه(تنظیم نشده)
سید اسماعیلنجفیریاستمجموعه ریاست101
طاهرهنژاد مقدمکارشناس دبیرخانهدبیرخانه101
مهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103
هادیانزاییکارشناس مالیمالی105
زهراسلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
امینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
فائزهنجاتیمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
آزادهشاهمنصوریکارشناس پژوهشپژوهش108
صدیقهگلشاهیکارشناس پژوهش - کارشناس مسئول کتابخانهپژوهش - کتابخانه108
محسنایمنیرییس دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی109
همایونبهشتیمعاون دانشجوییمعاونت دانشجویی109
حسننژاد مقدممسئول حراستحراست110
سید زهرامومنیکارشناس حراستحراست110
حسینفتحیکارشناس حراستحراست112
زهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
سحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش114