نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
زهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
سید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
محسنایمنیرییس دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی135
محبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیدبیرخانه127
مرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
نداحسینیکارشناس اداری -مالیدبیرخانه126
امینخلعتبریکارشناس مسئول سایتسایت106
مهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103
فرهادرضاییکارشناس دانشجوییدانشجویی124
زهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
آزادهشاهمنصوریکارشناس پژوهشمعاونت پژوهش108
سحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش114
الههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
صالحصالح اسدیمعاون عمرانیمجموعه ریاست133
طاهرهطاهره گلیجخدماتخدمات129
سجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
سید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
رضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
هادیفقیه ملکیکارشناس فنی حرفه ایمعاونت پژوهش108
رقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130