نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
نامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
سمانهبخشی پورکارشناس دبیرخانهدبیرخانه126
سید اسماعیلنجفیریاستمجموعه ریاست101
سید زهرامومنیکارشناس حراستحراست110
سید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
صالحصالح اسدیمعاون عمرانیمعاونت عمرانی133
صدیقهگلشاهیکارشناس پژوهش - کارشناس مسئول کتابخانهپژوهش - کتابخانه108
طاهرهنژاد مقدمکارشناس دبیرخانهدبیرخانه101
طاهرهطاهره گلیجخدماتخدمات129
فائزهنجاتیمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
فاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
فرشتهپورآهنگریانمعاون آموزشمعاونت آموزش118
فرهادرضاییکارشناس دانشجوییدانشجویی124
محبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیدبیرخانه127
محسنایمنیرییس دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی109
محمدصابریمدیر دانشجوییدانشجویی128
محمدجمشیدیمدیر گروه گرافیکمدیران گروه(تنظیم نشده)
مرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
مصطفیمصطفی گلیجتاسیساتتاسیسات129
مقدادبحریکارشناس کانون زبانکانون زبان138
مهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103