نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
مرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
رقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130
رضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
مهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103
صالحصالح اسدیمعاون عمرانیمجموعه ریاست133
سید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
آزادهشاهمنصوریکارشناس پژوهشمعاونت پژوهش108
سحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش114
زهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
طاهرهطاهره گلیجخدماتخدمات129