نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
سید وحید احمدیسید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
زهرا احمد نژادزهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
محبوبه بحریمحبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیواحد اداری127
فاطمه محدث دیلمیفاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
الهه صادقیالههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
هادی هادی انزاییهادیهادی انزاییکارشناس مالیمالی105
فرهاد رضاییفرهادرضاییکارشناس دانشجوییواحد دانشجویی124
هادی فقیه ملکیهادیفقیه ملکیکارشناس فنی حرفه ایمعاونت پژوهش108
خدیجه قاضیانیخدیجهقاضیانیکارشناس روابط عمومیروابط عمومی131
حامد نحویحامدنحویکارشناس عمرانآموزش119
حسن نژاد مقدمحسننژاد مقدممسئول حراستواحد حراست110
ندا حسینینداحسینیکارشناس اداری -مالیبایگانی136
محسن ایمنیمحسنایمنیمدیر پژوهشواحد پژوهش135
امین خلعتبریامینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
مهدی مسلمیمهدیمسلمیمدیر اداری - مالیواحد اداری - مالی132
سید اسماعیل نجفیسید اسماعیلنجفیریاستواحد ریاست01154288851
مرجان پورنصیرمرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120