نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
هادیفقیه ملکیکارشناس فنی حرفه ایمعاونت پژوهش108
هادیهادی انزاییکارشناس مالیمالی105
نداحسینیکارشناس اداری -مالیدبیرخانه126
مهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103
مهدیمسلمیمدیر اداری - مالیاداری - مالی132
مهدیمهدی شعبانیخدماتخدمات129
مرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
محسنایمنیرییس دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی135
محبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیدبیرخانه127
فرهادرضاییکارشناس دانشجوییدانشجویی124
فاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
طاهرهطاهره گلیجخدماتخدمات129
صالحصالح اسدیمعاون عمرانیمجموعه ریاست133
سید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
سید زهرامومنیکارشناس حراستحراست110
سید اسماعیلنجفیریاستمجموعه ریاست102
سید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
سحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش114
سجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
زهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113