شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح

تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۸ مناسبات

شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح