تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ برگزاری : ۱۹ آذر ۱۳۹۸ مناسبات

تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) (1363 ه ش)