امتحان عملی

تاریخ برگزاری : ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ آموزشی

امتحان عملی (تا ساعت 14) 18 لغایت 24 خرداد 98