نمایشگاه آثار دانشجویان معماری برگزار شد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۶ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۱۴۸۸
نمایشگاه آثار دانشجویان رشته معماری موسسه آموزش عالی آیندگان به مدت یک هفته برگزار شد.
نمایشگاه آثار دانشجویان معماری برگزار شد.

نمایشگاه آثار دانشجویان رشته معماری موسسه آموزش عالی آیندگان به مدت یک هفته برگزار شد.