نخستین کنفرانس منطقه ای "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژی‌های نوین و انرژی‌های پاک" برگزار شد

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۳ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۲۹۵۴
برای نخستین بار کنفرانس منطقه‌ای "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژ‌های نوین و انرژی‌های پاک" توسط گروه معماری موسسه آموزش عالی آیندگان و با حضور صاحبنظران این رشته در موسسه آموزش عالی آیندگان برگزار شد.
نخستین کنفرانس منطقه ای "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژی‌های نوین و انرژی‌های پاک" برگزار شد

برای نخستین بار کنفرانس منطقه‌ای "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژ‌های نوین و انرژی‌های پاک" توسط گروه معماری موسسه آموزش عالی آیندگان و با حضور صاحبنظران این رشته در موسسه آموزش عالی آیندگان برگزار شد.